Lịch sử

RSS

Người Iraq trả lương bằng bia từ 5....

Bia được coi là lương cho nhân viên ở Iraq từ 5.000 năm trước. Phiếu lương bằng đất sét ghi lại việc...

Công chúa đầu tiên của triều Nguyễn đỗ thạc sĩ...
công chúa

Năm 1885, Kinh đô Huế thất thủ, quan đại thần Tôn Thất Thuyết cùng vua Hàm Nghi rời ra Tân Sở. Tại đây, vua ra chiếu Cần Vươn...

Theo sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Vũ Kiệt sinh năm 1452, chưa rõ năm mất, người xã Yên Việt, huyện Siêu Loại,... Bài văn đỗ trạng kiệt xuất trong lịch sử