Liệu con người có thể nhìn thấy tương lai?

Khả năng dự báo tương lai của con người trước nay vẫn là đề tài gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh rằng, con người xác thực có khả năng dự...